winkelwagen 0 artikelen € 0.00
  • nl
    • English
    • Deutsch

Klantenservice

Bestellen

Voor het eerst bestellen bij interno-online.nl?

Bezorgen

Heeft u vragen over de levertijd & verzendkosten?

Betalen

Heeft u vragen over de betalingswijze?

Service & Garantie

Heeft u vragen over de garantie of heeft u een klacht?

Algemene voorwaarden

Wilt u graag onze algemene voorwaarden inzien of downloaden?

Contact & Showroom

Contactinformatie


Bestellen

Voor het eerst bestellen bij interno-online.nl ? Dit zijn de stappen die u tijdens het bestelproces doorloopt.
 
Shoppen
Navigeer naar een product van uw keuze. Heeft u een  product naar keuze gevonden? Klik dan op de knop ‘in winkelwagen’. In de winkelwagen ziet u een overzicht van alle artikelen die in uw winkelwagen ligt. U kunt nu Verder winkelen of uw bestelling bekijken/wijzigen of uw bestelling afrekenen.

Afrekenen
Om uw bestelling te kunnen verwerken, vragen wij u om in te loggen. Als u al een account heeft dan logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord. Ook kunt u ervoor kiezen om te bestellen zonder een account aan te maken. Door een account aan te maken in de interno-online winkel kunt u het bestelling sneller doorlopen, meerdere verzendadressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen.
 
Bezorgen & Betalen
U kunt vervolgens kiezen of u uw bestelling wilt laten bezorgen, op uw factuuradres of een ander adres of zelf wilt afhalen. Vul uw gegevens in voor de juiste verzend- & factuuradres. Om uw bestelling af te ronden, dient u uw betaalwijze aan te vinken. Indien u heeft gekozen voor IDEAL dan komt u terecht in de veilige omgeving van uw bank waar uw betaling online kan verrichten.

Orderbevestiging
U ontvangt per mail een bevestiging van uw bestelling. Wanneer u heeft gekozen voor vooruitbetaling dan ontvangt u de benodigde gegevens om uw bestelling definitief te maken.


Bezorgen

Bij Interno-online.nl kunt u kiezen om uw bestelling te laten bezorgen of af te halen. 

Levertijden bij bezorging
 - Levertijd bij bezorging: wanneer uw betaling is ontvangen. De levering wordt binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd tenzij andere leverdatum is overeengekomen. Indien het gaat om een klein meubilair wordt dit per pakketdienst opgestuurd binnen 2 tot 3 werkdagen. U ontvangt een bevestiging met leverdatum. Indien u graag een specifieke datum wilt afspreken kunt u contact met ons opnemen. 
 
- Levertijd afhalen: We nemen contact met u op om een afspraak te maken. Indien voorradig per direct.

Verzendkosten Nederland
    Bij afhalen bestelling = Geen verzendkosten
    Bestelling onder 25 euro = 4.95 euro
    Bestelling boven 25 euro = GRATIS


Betalen

Interno-online.nl biedt u de volgende betaalmogelijkheden:

- Vooruitbetalen

- IDEAL

- Contant / pin bij afhalen


Mocht u vragen hebben over betaalwijzen of manier van betaling, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice tel 0031 (0) 0596 362108 of via ons contactformulier.

Vooruitbetaling
U kunt het totaal bedrag overmaken per bank op rekeningnummer 1636.30518 t.n.v. Interno-Online te Appingedam onder vermelding van uw bestelnummer. Wanneer het bedrag is op onze rekening is ontvangen dan wordt de bestelling direct verwerkt.  

Indien u vanuit het buitenland betaald kunt u het verschuldigde bedrag overmaken naar:
o    IBAN NL27 RABO 01636305 18 
o    BIC RABONL2U
o    Bankrekeningnummer RABO: 163630518 t.a.v.Interno-Online te Appingedam.

iDEAL
Wanneer u kiest om te betalen met IDEAL, kunt u tijdens het bestellen de betaling afhandelen met uw eigen bankrekening. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw aankopen bij interno-online.nl afrekenen. Maakt u gebruik van internet bankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u met iDEAL betalenService & Garantie

Interno-online.nl staat voor producten van een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Service is bij Interno-online.nl een verlengde van kwaliteit. Heeft u vragen of problemen met geleverde artikelen dan kunt u altijd telefonisch  en per mail contact met ons opnemen.  Voor overige vragen over service of garantie kunt u ook onze algemene voorwaarden bekijken of contact met ons opnemen.

Bestelling incompleet/incorrect
Indien u uw bestelling foutief heeft ontvangen, producten ontbreken of niet de correcte producten, dan verzoeken wij u vriendelijk dit binnen 2 dagen na bezorging aan ons te melden. Dit kan per mail of telefonisch. 

Ruilen & Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over het product en/of de levering/bestelling neemt u dan alstublieft contact met ons op en laat het ons weten. Wij zullen er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. U kunt ons een e-mail sturen naar: info@interno-online.nl 

Mocht u niet tevreden zijn over uw aankoop dan kunt u het, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, altijd terug sturen. U ontvangt dan uw aankoop bedrag minus de verzendkosten van ons terug. Neem wel altijd eerst even contact met ons op. Te ruilen of te retourneren producten moeten ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking binnen 8 dagen na ontvangst aan ons terug gezonden worden. Verzend kosten dient u zelf te betalen.


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOOWAARDEN

 Algemene leveringsvoorwaarden Interno-online.nl

Artikel 1. Algemeen 

1. In deze voorwaarden wordt Interno-online, gevestigd te Groningen, aangeduid als Leverancier en haar contractpartner als afnemer. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen & offertes van en overeenkomsten met Leverancier.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 

4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Leverancier heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk op te geven orders of aan te gaande overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

Artikel 2. Offertes & Aanbiedingen

1. Offertes zijn vrijblijvend,  tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar

2.   Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I anders aangeeft.

4.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.  De overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  Is voor de levering van producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.  Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

4.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.

5.  Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

6.  Indien Leverancier met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.  Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-    na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2.  Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.  Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.  Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.  Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel  5 Overmacht

1.  Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.  Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6  Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient te geschieden volgens de in de overeenkomst vastgelegde betalingstermijn(en). Indien in de overeenkomst geen betalingstermijn(en) zijn vastgelegd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.  Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van overeengekomen betalingstermijn(en) en indien geen betalingstermijn(en) zijn vastgelegd een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.  Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.  De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde.

6.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.  Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7     Eigendomsvoorbehoud

1.  Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.  Door Leverancier geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.  De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

4.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.  De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.  Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8            Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.  De door Leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten.

2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.  Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.

6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.  Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om het vervangen product aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9.  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier, één jaar.

 

Artikel 9      Aansprakelijkheid

1.  Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.  Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.  De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.  Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.  Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10                Risico-overgang

1.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 11                Vrijwaring

1.  De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

2.  Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel  12               Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14                Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn integraal geplaatst en inzichtelijk op www.interno-online.nl 

2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Leverancier.

3.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Contact & Showroom

Mocht u aanvullende vragen en/of opmerkingen hebben dan staat onze klantenservice voor u klaar. U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:
tel: 0031 (0) 596 362108
info@interno-online.nl